Regulamin JPL

Regulamin Jurajskiego Parku Linowego oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa

Regulamin

 1. Atrakcje znajdujące się na terenie Jurajskiego Parku Linowego to wysokościowy system platform i przeszkód linowych zainstalowanych na drzewach.
 2. Ten typ aktywności fizycznej skierowany jest do osób wykazujących się odpowiednimi warunkami fizycznymi i psychicznymi pozwalającymi na praktykowanie tego typu aktywności zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ustalonymi przez właściciela.
 3. Wszelkie zabezpieczenia (przeciw upadkowi z wysokości są certyfikowane i mają za zadanie ratowanie życia oraz ograniczenie konsekwencji upadku lub uderzenia, nie gwarantują jednak, że ewentualny upadek lub uderzenie nie pozostawią śladów.
 4. Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w wypadku zranienia wynikającego z nie respektowania porad i nieprzestrzegania regulaminu.
 5. Podstawą do uczestnictwa z atrakcji Jurajskiego Parku Linowego jest posiadanie ważnego biletu. Jako ważne uważa się bilety nabyte w kasie Jurajskiego Parku Linowego.
 6. Do kontroli biletów upoważniona jest obsługa Jurajskiego Parku Linowego.
 7. Przed wyruszeniem na trasę, uczestnik ma obowiązek zapoznania się regulaminem, odbycia szkolenia z zakresu poruszania się po parku linowym i bezpiecznego posługiwania się sprzętem zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości.
 8. Każdy uczestnik otrzymuje niezbędny do poruszania się po parku certyfikowany sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (uprząż, loża z karabinkami służącymi do wpinania się w linę asekuracyjną, kask oraz bloczek do tzw. tyrolki czyli przejazdu na linie pomiędzy drzewami) za pomocą którego może bezpiecznie uczestniczyć we wszystkich atrakcjach jakie oferuje park.
 9. Zakazuje się używania sprzętu obcego pochodzenia.
 10. Jeżeli sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (uprząż, lonża, bloczek, kask) zostanie zdjęty (np. wyjście do WC) przed powrotem do trasy należy go oddać do sprawdzenia pracownikowi parku – instruktorowi.
 11. Osoby usiłujące pokonywać trasy Jurajskiego Parku Linowego bez sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości lub używające go niezgodnie z zasadami bezpieczeństwa zostaną wykluczone z dalszej zabawy i poproszone o opuszczenie terenu Jurajskiego Parku Linowego.
 12. Uczestnicy mają obowiązek respektowania zasad bezpieczeństwa i w trakcie całego uczestnictwa muszą być wpięci do liny asekuracyjnej.
 13. W razie łamania regulaminu, a w szczególności, poruszania się bez zabezpieczenia, sprzęt zostanie odebrany, a uczestnik zostanie wykluczony z dalszej zabawy i poproszony o opuszczenie parku.
 14. Każdy uczestnik pokonuje trasy Jurajskiego Parku Linowego samodzielnie(bez udziału instruktora) na własną odpowiedzialność
 15. Należy podporządkować się do instrukcji i nakazów umieszczonych na tablicach informacyjnych oraz bezwzględnie podporządkować się zaleceniom instruktorów i obsługi Jurajskiego Parku Linowego.
 16. Każdy uczestnik jest odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo oraz osób, które ma pod swoją opieką.
 17. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny być na instalacjach powyżej półtora metra wysokości pod opieką osoby dorosłej lub instruktora.
 18. Jedna osoba dorosła może maksymalnie towarzyszyć dwójce dzieci w wieku od 7 do 12 lat.
 19. Na platformie mogą przebywać maksymalnie 3 osoby. Zakazuje się skoków na instalacje, huśtania się, skakania na platformach i zachowywania się w sposób mogący zagrozić bezpieczeństwu własnemu i innych uczestników.
 20. W trakcie pokonywania tras na każdym przejściu może znajdować się tylko jedna osoba. Następna osoba może rozpocząć wchodzenie na instalację dopiero gdy idący z przodu uczestnik zwolni trasę i znajdzie się na następnej platformie.
 21. Zalecamy poruszanie się po parku w butach i ubraniach sportowych. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia odzieży. Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny je zabezpieczyć w sposób nie stwarzający zagrożenia dla ich zdrowia czy życia.
 22. Instalacje są przewidziane do maksymalnej wagi 120 kg.
 23. Palenie na terenie Jurajskiego Parku Linowego jest zabronione.
 24. Właściciele parku zastrzegają sobie prawo do:
  – usunięcia wszystkich osób nieprzestrzegających zasad bezpieczeństwa;
  – przerwania działalności parku w razie złych warunków atmosferycznych mogących zagrażać bezpieczeństwu.
 25. Osoby, które były zmuszone do przerwania zabawy w związku z w/w warunkami mogą zgłosić się do punktu sprzedaży biletów i po zgłoszeniu oraz dokonaniu odpowiedniego wpisu wykorzystać bilet w innym terminie. Park nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane w pełni bilety.
 26. W razie rezygnacji z części lub całości atrakcji z przyczyn zależnych od uczestnika (np. złe samopoczucie) właściciele parku nie zwracają pieniędzy za bilety.
 27. W razie wypadku, uszkodzenia ciała należy niezwłocznie zgłosić się do obsługi Jurajskiego Parku Linowego. Obsługa parku zobowiązana jest do udzielenia pierwszej pomocy oraz w razie potrzeby do wezwania karetki pogotowia.
 28. Każdy z uczestników zobowiązuje się do korzystania z atrakcji parku nie będąc w stanie nietrzeźwym, ani po zażyciu narkotyków czy innych środków mogących mieć wpływ na zachowanie równowagi.
 29. Zaleca się, aby każdy uczestnik zabawy w Jurajskim Parku Linowym posiadał lub wykupił ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
 30. Po przejściu tras, otrzymany sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości należy zwrócić instruktorowi Jurajskiego Parku Linowego w punkcie zdawania sprzętu.
 31. Personel parku nie odpowiada za rzeczy pozostawione na jego terenie.
 32. Zakup biletu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na uczestnictwo w oferowanych atrakcjach zgodnie z zasadami regulaminu.
 33. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzja należy do obsługi Jurajskiego Parku Linowego.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

 1. Każdy uczestnik pokonuje trasę na własną odpowiedzialność.
 2. Każdy uczestnik odpowiedzialny jest za swoje bezpieczeństwo oraz osób niepełnoletnich, które ma pod swoja opieką.
 3. W trakcie pokonywania parku linowego należy być zawsze wpiętym do liny asekuracyjnej bądź pętli asekuracyjnej oznaczonej na czerwono.
 4. W razie łamania regulaminu poruszania się bez zabezpieczenia, sprzęt zostanie odebrany, a uczestnik poproszony o opuszczenie parku.
 5. Należy podporządkować się do instrukcji i nakazów umieszczonych na tablicach informacyjnych oraz bezwzględnie podporządkować się zaleceniom instruktorów.
 6. Jeżeli sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (uprząż, lonża, bloczek, kask) zostanie zdjęty (np. wyjście do WC) przed powrotem do trasy należy go oddać do sprawdzenia pracownikowi parku – instruktorowi.
 7. Na platformie mogą przebywać maksymalnie 3 osoby. Zakazuje się skoków na instalacje, huśtania się, skakania na platformach i zachowywania się w sposób mogący zagrozić bezpieczeństwu własnemu i innych uczestników.
 8. Jedna osoba dorosła może maksymalnie towarzyszyć dwójce dzieci w wieku od 7 do 12 lat.
 9. Osoby będące pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających mogących mieć wpływ na prawidłową pracę organizmu ludzkiego obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu na teren Jurajskiego Parku Linowego. Zabronione jest wnoszenie i spożywanie na terenu Jurajskiego Parku Linowego alkoholu, oraz innych środków odurzających.
 10. Na terenie Jurajskiego Parku Linowego obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.